خبرنامه


برگزاری هم اندیشی آبان ماه با حضور دکتر منصور وصالی PDF چاپ نامه الکترونیک
آموزش
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۲

دکتر منصور وصالیهم اندیشی آبان ماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان با شرکت 73 نفر از همکاران علاقمند برگزار شد و آقای دکتر وصالی دربارۀ " علم جزیی مهم از فرهنگ بشری" صحبت کردند.

 

 

جلسۀ هم اندیشی آبان ماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برگزار شد. صحبتهای آقای دکتر منصور وصالی دربارۀ "علم جزیی مهم از فرهنگ بشری" بیش از 70 نفر شنونده داشت نفرات زیادی نیز برای شرکت در دوره ای به همین نام، در هفته های آینده، ثبت نام کردند.

بخشهایی از صحبتهای دکتر وصالی را به صورت خلاصه در زیر می توان دید.

" ... بعضی ها مخالف علم هستند و آنرا عامل مشکلات بشر می دانند، به ویژه مخالفان مدرنیته که آرزوی بازگشت به گذشته دارند و اعصار طلایی را برابر با شرایط نبود علم و فناوری می دانند. در حالیکه علم بخشی از فرهنگ بشری است، نه عامل مقصر در بدبختیهای بشر بلکه پاسخ به پرسشهای انسان پرسشگر بوده است..."

"...مشکل از اینجا ناشی می شود که عموم مردم از سویی، علم را از باور نسبت به علم جدا نمی کنند. آنها باورهای علمی را که از دانش موجود در کتابهای درسی و اخبار علمی رسانه ها مثل رادیو، تلویزیون، مجله ها و فیلمهای علمی به دست می آورند، برابر با خود علم می گیرند و از سوی دیگر علم را با محصول علم، یعنی فناوری برابر می دانند..."

 

 

"...علم ارسطویی که حدود 2000 سال بر جهان حاکم بود بر اساس باور و اعتقاد به احکام علمی دارای قطعیت از نسلی به نسلی و از قرنی به قرنی راه پیمود. شیوۀ نگاه و تفکر مدرن از قرن هفدهم میلادی، نگاه و تفکر 2000 ساله را تغییر داد. هرچند دستاوردهای علمی بسیاری از آن 2000 سال به ما رسیده است و متفکران آن را تکمیل کرده اند اما آنچه قرن هفدهم میلادی را مرجلۀ جدید در تدوین نظریه های علمی و شناخت جهان کرد. تغییر شیوۀ تفکر بود. شیوۀ تفکر ارسطویی دیگر به پرسشها پاسخ نمی داد، چون قطعی و غایت گرا بود و علت پدیده ها را در ذات آنها می دانست و شناخت را فراتر از عقل انسان می دانست و تفکر مدرن ..."

"... علم پاسخ به پرسشگری انسان است. ویژگی اوست. پرسشگری همواره وجود داشته است. پرسشها و پاسخها بخش مهمی از فرهنگ بشری هستند. علم شیوۀ تفکر است و ابزار و فناوری محصول بعدی هستند. شیوۀ تفکر فراتر از ابزار و فناوری است و درهمۀ مسایل زندگی تأثیر دارد، در قضاوتها و استدلالهای ما نقش دارد..."

 

"...این قضاوت از اعتماد و اعتقاد به منبع اطلاعات علمی ناشی می شود، درحالیکه این شیوه یعنی باور و اعتقاد قطعی به نظریه های علمی خود با تعریف علم مدرن در تناقض است شیوۀ اندیشه در علم مدرن توصیه می کند که به استدلالها توجه شود نه به گوینده ( حتی اگر گوینده برندۀ جایزۀ نوبل باشد.)..."

برگزاری هم اندیشی آبان ماه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با حضور دکتر منصور وصالی

 
Sitemap