خبرنامه


راهنمای نویسنده و ویراستار PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 تألیف ایرج جهانشاهی

تاریخ  انتشار  تیرماه 1360

2000 نسخه

این جزوه شامل مقدمه، طرح، منابع، گردآوری اطلاعات، فن نوشتن، ویراستاری، تصویرها و زیرنویسها، پاکنویس نهایی مقاله، ویراستار نهایی و برگه بازبینی نهایی است.

 

 

 
Sitemap