خبرنامه


101 نکته در زمینۀ نوشتن مقاله برای فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 نگارش محمد هدایی

تاریخ انتشار 1367

1000 نسخه

این جزوه شامل مقدمه، طرح، منابع، گردآوری اطلاعات، فن نوشتن، ویراستاری، تصویرها و زیرنویسها، پاکنویس نهایی مقاله، ویراستار نهایی و برگه بازبینی نهایی است.

 

 

 

 

 

 
Sitemap