خبرنامه


راهنمای نگارش فرهنگنامه کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک

 

بازنگری : توران میرهادی (خمارلو)

تاریخ انتشار 1385

700  نسخه

این کتاب براساس جزوه های راهنمای نویسنده و ویراستار (تألیف ایرج جهانشاهی) و  101 نکته در زمینۀ نوشتن مقاله برای فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (نگارش محمد هدایی) بازنویسی و روزآمد شده است.

 
Sitemap