خبرنامه


ده دیباچه از دایرة المعارف بریتانیکا (پروپدیا) PDF چاپ نامه الکترونیک

 

مترجمان: مینا شیرین زاده، پریسا رضایی، فرزانه کوکبی

ویرایش با همکاری دکتر شکوفه شهیدی

تاریخ انتشار 1385

 

این جزوه شامل پیشگفتار و برداشتی از تجربه وارن پریس   (Warren Preece)  سرویراستار ویرایش پنجم دایرةالمعارف بریتانیکا (نوشته و ترجمه خانم نوش آفرین انصاری)، ده دیباچه بر بخش های ده‌گانۀ موضوعی پروپدیا به قلم صاحبنظران برجسته رشته خود است.

 
Sitemap