خبرنامه


نگاهی به سی سال فعالیت فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (دریچه ای به جهان دانش و اندیشه) PDF چاپ نامه الکترونیک

 

زیر نظر کمیته برگزاری مراسم سی سالگی فرهنگنامه

تاریخ انتشار : بهار  1389

2000 نسخه

 

این کتاب که به مناسبت بزرگداشت سی سال فعالیت فرهنگنامه تدوین شده است، شامل بخش های زیر است:

-  پیشگفتار

-  30 سال کار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، به قلم توران میرهادی

-  چگونگی پدید آمدن پایه ها و ستون های کار فرهنگنامه (1389- 1358)، به قلم توران میرهادی

-  همکاران فرهنگنامه در 12 جلد (فهرستی از نام حدود 2500 نفر و سازمان از همه همکاران، یاوران و پشتیبانان فرهنگنامه از آغاز تا پایان جلد 12)

 

 برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 
Sitemap