خبرنامه


جور دیگر باید دید (مجموعه مقالات به مناسبت سی سالگی فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان) PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 مؤلف: گروه مؤلفان

تاریخ انتشار : بهار  1389

300 نسخه

 

این کتاب شامل بخش های زیر است:

-  پیشگفتار

-  جور دیگر باید دید؛ نوشتۀ دکتر عباس حرّی

-  فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان بهتر است یا ثروت؛ نوشتۀ علیرضا بهمن آبادی

-  فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، پدیده ای ماندگار در توسعۀ فرهنگی پایدار؛ نوشتۀ سید کاظم حافظیان رضوی

-  دربارۀ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان؛ نوشتۀ بهار رهادوست

-  آموزش برای کار، تجربۀ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان؛ نوشتۀ مینا رئیس دانا

-  فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، گفتگو با دکتر ابراهیم افشار، دکتر نوراله مرادی و دکتر محمد هدایی

 

 

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

 
Sitemap