خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد اول

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و فریدون جهانشاهی

نقشه ها: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1371

شابک:  X     – 01 – 6356 – 964

شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

در زمینه مسائل مربوط به تهیه و نشر جلد اول فرهنگنامه که شامل مقاله های حرف آ می شود سخن بسیار است، نشر مجموعه بیست و چهار جلدی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با این جلد آغاز می شد و قاعدتاً هم شکل ظاهری فرهنگنامه و هم شیوه نگارش و محتوی آن اهمیت زیادی داشت و معیاری برای انتشار دیگر جلدهای فرهنگنامه قرار می گرفت. بنابراین دقت نظر در هماهنگی مقاله ها با تصویرها، نقشه ها و نمودارها از یک سو و رعایت ظرایف حروف چینی، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی فرهنگنامه از سوی دیگر بسیار مهم بود. تصویرها و نقشه ها، مانند مقاله ها، می بایست بسیار دقیق و صحیح و از نظر کیفیت چاپ روشن و خوانا و با توجه به هدف های فرهنگنامه تهیه می شد. به عنوان مثال در این جلد 52 نقشه جغرافیایی وجود دارد که 35 نقشه آن اختصاصاً برای فرهنگنامه کودکان و نوجوانان طراحی و ترسیم شده است. این نکته ها هر یک به نوعی موجب شدند که نشر جلد اول فرهنگنامه بیش از برنامه های پیش بینی شده، مستلزم صرف زمان و دقت نظر شود.

 

 

 پیشگفتار جلد اول فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                 فهرست مدخل های جلد اول فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

 
Sitemap