خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد دوازدهم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ

نقشه ها: امیرصفا خطیب زاده

چاپ اول: 1388

شابک:  2 – 12 – 6356 – 964

شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

جلد دورازدهم حاوی مقاله های حرف چ و حرف ح است. حرف چ با مقاله چاپ آغاز می شود و با مقاله چینی پایان می یابد و حرف ح با مقاله حائری یزدی آغاز می شود و با مقاله حیدریان خاتمه می یابد. این جلد دارای 181 مقاله، 21 ارجاع، 341 تصویر، 15 نقشه، 39 جدول و 4 نمودار است. برخی از مقاله های بلند و دشوار در رشته های گوناگون عبارت اند از: چاپ، چرخ، چوب و چین در حرف چ، حافظ، حج، حرکت، حساب، حسابان، حشره، حشره شناسی، حقوق، حکومت، حمام ایرانی، حمل و نقل، برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدو حیات در حرف ح. در این جلد 58 مقاله به ایران اختصاص یافته و در مقاله های عمومی دیگر نیز کوشش شده است با استفاده از عکس ها و تصویرهایی از ایران، آگاهی های بیشتری درباره ایران داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار جلد دوازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                  فهرست مدخل های جلد دوازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap