خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد سوم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1376

شابک: 6 - 03 - 6356 - 964

 شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

 

جلد 3 فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان دارای 172 مقاله و 31 مدخل ارجاعی است.

استقبال کودکان و نوجوانان، خانواده ها، و مربیان از جلدهای اول و دوم فرهنگنامه نشان داد که داشتن دایرةالمعارفی ویژۀ کودکان و نوجوانان این سرزمین تا چه حد ضروری بوده است. در پیشگفتارهای جلد اول ودوم، زمینه های کار فرهنگنامه مشخص شده است. در جلد سوم، با استفاده از تجربه های به دست آمده و اظهار نظر علاقه مندان تغییرهای اندکی در ساختار و طول مقاله ها، زبان و بیان، نقشه ها، و جدولها داده شده است تا استفاده از فرهنگنامه بهتر و آسانتر شود.

جلد سوم  حاوی 172 مقاله و عنوان ارجاعی در موضوعهای گوناگون است که در 336 صفحه به ترتیب الفبایی تنظیم شده اند. بلندترین مقاله های  این جلد مربوط به قاره ها و اقیانوسهاست. با توجه به اینکه  تصویر بخش عمده ای از مقاله های فرهنگنامه است، کوشش بسیاری برای فراهم آوردن تصویرها و نقشه های مناسب به عمل آمده است. از کل مقاله های این جلد 126 مقاله تصویر و نقشه دارند. این جلد بر روی هم 501 تصویر، 46نقشه و 29 جدول دارد.

بخش بزرگی از این جلد نیز با تلاش و همیاری دوستان از دست رفته مان ، پایه گذاران و نخستین گروه ویراستاران فرهنگنامه: ایرج جهانشاهی، هوشنگ شریف زاده و محمود محمودی فراهم آمده است. دکتر مهرداد بهار در ویرایش مقاله های مربوط به ادبیات و اندیشۀ ایران باستان و دکتر زریاب خویی در ویرایش مقاله های بخش تاریخ، ما را یاری داده اند. یادشان گرامی و روانشان شاد باد.

 

 

 

 

 

پیشگفتار جلد سوم فرهنگنامه کودمان و نوجوانان                  فهرست مدخل های جلد سوم فرهنگنامه کودمان و نوجوانان

 
Sitemap