خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد چهارم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایرج جهانشاهی

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1377

شابک: 4 - 04 - 6356 - 964

 شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

 

 

جلد 4 فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان دارای 142 مقاله و 31 مدخل ارجاعی است.

... در این جلد مقاله های مربوط به ایران و نیز مقاله های علمی بیشترین سهم را دارند. 74 مقالۀ این جلد بر روی هم دارای 457 تصویر، 61 نقشه، و 18 جدول هستند.

در جلد چهارم نیز ثمرۀ تلاش و همیاری دوستان از دست رفته مان، پایه گذاران و نخستین ویراستاران فرهنگنامه، ایرج جهانشاهی، هوشنگ شریف زاده و محمود محمودی دیده می شود. گرچه آن عزیزان دیگر در میان ما نیستند، راه و روش آنها در تدوین مقاله ها، ساده نویسی و رسم الخط، با اندکی تغییر ضروری، در دیگر جلدهای فرهنگنامه ادامه خواهد یافت. در این جلد از یاری استادان گرانقدر روانشاد دکتر مهرداد بهار و دکتر عباس زریاب خویی نیز بهره مند بوده ایم...

 

 

 

 

پیشگفتار جلد چهارم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                  فهرست مدخل های جلد چهارم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap