خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد پنجم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1378

شابک: 2 - 05 - 6356 - 964

 شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

جلد 5 فرهنگنامه کودکان و نوجوانان دارای 74 مقاله و 1 مدخل ارجاعی است.

جلد پنجم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان با چهار جلد قبلی این اثر تفاوت کلی دارد، به همین سبب ما آن را جلد پیوست و نمایه نامیده ایم.

... در این جلد برخی از کاستیهای مقاله های قبلی رفع شده است و نیز مقاله های جدیدی ک دارای اهمیت هستند و در جلدهای قبلی نیامده بودند، برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدافزوده شده است. در این مورد علاوه بر بازبینی عنوانهای مقاله های چهارجلد آ و الف، از پیشنهادهای خوانندگان، از جمله، نظرهای گروه مشورتی کودکان و نوجوانان، نیز استفاده شده است. مقاله های جدید با علامت ستاره در فهرست مشخص شده اند و مقاله هایی که روزآمد شده اند همان عنوانهای مقاله های پیشین را دارند. در پایان هر مقاله به جای شماره، نام و نام خانوادگی نویسنده آمده است. پروین فخاری نیا نظارت برتدوین پیوست را برعهده داشته است. از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

بخش دوم این جلد، شامل نمایه یا فهرست الفبایی آگاهیهایی است که در جلدهای اول تا چهارم آمده است. نمایه دو نقش مهم دارد: یکی این که به جستجوگر در زمان بسیار کوتاه، پاسخ می دهد، و دوم این که با ورق زدن نمایه و گذر از صدها موضوع خواننده کنجکاو می شود و برای یافتن مقاله مربوط به موضوع مورد علاقه در جلدهای فرهنگنامه به جستجو می پردازد. برای استفاده بهتر از نمایه، خوانندگان باید راهنمای آن را به دقت مطالعه کنند. ناهید طباطبایی، زیر نظر دکتر عباس حری تدوین نمایه و آماده سازی آن را برای چاپ بر عهده داشتند. از آنها صمیمانه سپاسگزاریم...

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار جلد پنجم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                  فهرست مدخل های جلد پنجم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap