خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد نهم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1383

شابک: 5 - 09 - 6356 - 964

شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

جلد نهم فرهنگنامه، که اکنون پیش روی شماست، حاوی بخش بزرگی از مقاله های حرف ت است که با مقالۀ تئاتر آغاز می شود و با مقالۀ تله پاتی خاتمه می یابد. این جلد دارای215 مقاله، 41 ارجاع، 453 تصویر، 19 نقشه و 41 نمودار و جدول است. مقاله های بلند این جلد در رشته های گوناگون عبارتند از: تئاتر، تابش، تاریخ و تاریخ نگاری، تخت جمشید، تصوف، تصویرگری، تقویم،تکامل، تلسکوپ، تلمبه، و تلویزیون. 41 مقاله به ایران اختصاص داده شده است، و در مقاله های عمومی دیگر نیز کوشش شده است با استفاده از عکسها و تصویرهایی از ایران، آگاهیهای مقاله با ایران پیوند بیشتر بیابد...

... بار اصلی کار مشترک تدوین فرهنگنامه همچنان بردوش  گروه بزرگی از مشتاقان داوطلب و همراهان همدل استوار است. تصمیم به تدوین چهارجلد به صورت هم زمان، هم از نظر نیاز فرهنگی نسل جوان کشور درست بود، و هم منجر به گسترش سازمان فرهنگنامه شد، اما شورای کتاب کودک را با مشکلات جدی مالی رو به رو کرد و کوشش برای جلب منابع مورد نیاز به صورت مهمترین اولویت درآمد. گروه دوستداران فرهنگنامه و تشکلی که به نام خانوادۀ فرهنگنامه پدید آمد و نیز تعداد دیگری از سازمانها و افراد از داخل و خارج کشور نیازهای مالی فرهنگنامه را برآورده ساخته اند، که از یکایک آنان سپاسگزاری می شود.

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار جلد نهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                  فهرست مدخل های جلد نهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap