خبرنامه
Powered by

Children's Book Council of Iran © 2011

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۴۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه، با حضور سهامداران برگزار شد.

پیرو آگهی درج شده در روزنامه اطلاعات (به تاریخ های 25/3/90 و 30/3/90) ساعت 5 بعدازظهر روز سه شنبه 28/4/90 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه تشکیل شد. در ابتدای جلسه هیأت مدیره شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه، مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرسان شرکت به ارائه گزارش های فعالیت های یک سال گذشته پرداختند و پس از انجام تشریفات قانونی و تجلیل و سپاس از آقای یحیی مافی و آقای محسن باقرزاده (اعضای هیئت مدیره پیشین)، سهامداران شرکت براساس دستور جلسه به انتخاب هیأت مدیره جدید پرداختند که خانم ها نیره بهبهانی و شهناز خانلو و آقایان علیرضا میرفخرایی، اکبر نعمتی و محمد تقی عرفانپور به عنوان اعضای اصلی، آقایان سید جلیل انوریه و احمد منصوری طهرانی به عنوان اعضای علی البدل، موسسۀ حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 

در انتهای جلسه، مجمع عمومی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه به آقای محمد تقی عرفانپور وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و سایر تشریفات قانونی مربوطه اقدام نمایند.

 
Sitemap