خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


شورای گسترش فرهنگ صلح PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۲۱

کتابخانه و موزه ملی ملکشورای گسترش فرهنگ صلح که شامل چندین سازمان فعال در زمینۀ ترویج صلح و نفی خشونت هستند، ده سال فعالیت خود را در موزۀ ملک گزارش می دهند.

سالهای2001 تا 2010 میلادی دهۀ جهانی گسترش فرهنگ صلح و نفی خشونت شناخته شد. دراین دهه بعضی از سازمانهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با کودکان و نوجوانان در ایران از جمله شورای کتاب کودک و انجمن پژوهشهای آموزشی پویا، فعالیتهای گوناگون انجام داده اند و به شیوۀ خود به گسترش فرهنگ صلح و نفی خشونت پرداختند.

 

 

گزارش فعالیتهای سازمانهای گوناگون در همایشی در تاریخ 14 دی ماه 90، ساعت 15 تا 18 در موزۀ ملک به اطلاع شرکت کنندگان می رسد. خانم توران میرهادی، از بنیان گزاران شورای کتاب کودک که ادبیات کودک و آموزش و پرورش را عرصۀ گسترش فرهنگ صلح به شمار می آورند و همواره مروج صلح و مشوق نفی خشونت در همۀ عرصه ها بوده اند، نخستین سخنران این همایش هستند.

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان نیز در این همایش غرفه دارد. این فرهنگنامه مقاله های بسیار دربارۀ ملتها، اقوام و گروههای نژادی و فرهنگ و آداب و رسوم، زبانها و تاریخ آنها دارد که به شناخت و پذیرش تنوع فرهنگی و گسترش فرهنگ صلح در میان ملل جهان منجر می شود.

شرکت برای عموم در این همایش آزاد است و همکاران شورا و فرهنگنامه به ویژه به شرکت در همایش دعوت می شوند.

 

نشانی: ابتدای خیابان امام خمینی – سردر باغ ملی- ضلع شمال غربی- موزۀ ملک

 
Sitemap