خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


برگزاری جلسه شورای گسترش صلح PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۱۹

برگزاری جلسه شورای گسترش صلحروز 14 دی ماه، برخی از سازمانها و نهادهای مرتبط با کودکان، فعالیتهای 10 سالۀ خود را در رابطه با ترویج فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه  کودکان، در نشستی گزارش دادند. خانم توران میرهادی که در شکل گیری شورای گسترش فرهنگ صلح نقش داشتند فهرست وار به فعالیتهای شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان پرداختند.

 

مجمع عمومی سازمان ملل سال 2001 تا 2010، نخستین دهۀ هزارۀ سوم، دهۀ جهانی فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه کودکان نامید. بدین سبب برخی از کشورهای جهان دراین دهه به ترویج صلح و نفی خشونت پرداختند. در ایران نیز در آغاز، در سال 1380، شورای کتاب کودک همراه با دهها نهاد جامعۀ مدنی دیگر شورای گسترش فرهنگ صلح  را تشکیل دادند و در زمینۀ صلح به فعالیت ویژه پرداختند. برخی از این نهاد عبارتند از: انجمن پژوهشهای آموزشی پویا، موسسۀ پژوهشی کودکان (دنیا)، کانون توسعۀ فرهنگی کودکان، موسسۀ مادران امروز، موسسۀ فرهنگی هنری اجتماعی رهاورد مادر گیل، شبکۀ کودکان کارو خیابان، پیام آوران صلح و دوستی، انجمن حمایت از دیرآموزان خورشید، هریک از نهادها، مطابق با اساسنامه و در زمینۀ فعالیت خود، جهت گیری ترویج صلح و نفی خشونت را تقویت کردند و در جلسۀ 14 دی، در سالن کتابخانۀ موزۀ ملک فعالیتهای انجام شده را به حاضران گزارش دادند. شرکت کنندگان در جلس ارائۀ گزارش حدود 100نفر بودند.   در جلسۀ 14 دی، دبیر شورای گزارش گسترش فرهنگ صلح، خانم مریم رسالت، گزارش مختصر از مجموعۀ فعالیتها ارائه کردند. و بیانیۀ تصویب شده در شورای گسترش فرهنگ صلح اشاره کردند. خانم توران میرهادی نیز به اختصار دربارۀ معیارهای بررسی ادبیات کودک در شورای کتاب کودک و ارتباط آن با صلح و نفی خشونت صحبت کردند. و همچنین به صدها مقالۀ فرهنگنامه با محتوای شناخت تنوع فرهنگی درمیان مردم جهان اشاره کردند.

 

 

در بخشهای دیگر نیز گزارشها به قرار زیر بوده است:

-           خانم دکتر فاطمه قاسم زاده از شبکۀ یاری کودکان کار و خیابان، 

-           خانم منیر سامی نیا از کانون توسعۀ فرهنگی کودکان

-           خانم  عسگری از موسسۀ فرهنگی- اجتماعی رهاورد گیل

-           خانم مرضیه شاه کرمی از موسسۀ مادران امروز

-           آقای رضا دبیری نژاد مسئول موزۀ ملک

-           خانم مریم رسالت از انجمن پژوهشهای آموزشی پویا

-           آقای ناصر یوسفی از موسسۀ پژوهشی کودکان دنیا

برنامۀ گزارشها با نمایش دو فیلم توانمندسازی و محیط زیست و همچنین 2 اجرای تئاتر " لجبازی و دوستی" و " جنگل و تبر" از طرف اعضای انجمن خورشید همراه بود.

گردانندگی این جلسه را خانم منیر همایونی به عهده داشتند.

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان نیز در این همایش غرفه داشت  و گروه ترویج فرهنگنامه شرکت کنندگان را با بعضی از مقاله های فرهنگنامه آشنا کردند. 

بیانیۀ شورای گسترش فرهنگ صلح نیز که میان شرکت کنندگان توزیع شد شامل 18 فصل بود که عبارتند از:

فصل یک  _ کلیات

فصل دو   _ ادیان

فصل سه _ اقوام، نژاد و زبان

فصل چهار _ جنسیت

فصل پنج  _ معلولیت

فصل شش _ پناهندگان

فصل هفت _ میراث فرهنگی

فصل هشت _ محیط زیست

فصل  نه  _ خشونت

فصل ده  _ ارزش های زندگی

فصل یازده _ خانواده

فصل دوازده _ مشارکت

فصل سیزده _ آزادی

فصل چهارده _ حقوق شخصی

فصل پانزده _ صلح

فصل شانزده _ علم

فصل هفده  _ رسانه

فصل هجده  _ تعهد جمعی

 

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

 
Sitemap