خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۱

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلکهم اندیشی بهمن ماه در فرهنگنامه به دیدن فیلم مستند کلک زرین به کارگردانی ناهید رضایی از فعالیتهای آقای دکتر نورالدین زرین کلک اختصاص دارد. در این نشست بخش گفتگو، انتقال تجربه و پرسش و پاسخ نیز پیش بینی شده است.

دکتر نورالدین زرین کلک، یکی از نخستین مشاوران هنری و همکاران فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، نویسنده مقاله انیمیشن در جلد 4 و تصویرگر نخستین پوستر فرهنگنامه، در هم اندیشی بهمن ماه حضور خواهد یافت. همکاران فرهنگنامه در روز 11 بهمن ماه پس از دیدن فیلم "کلک زرین" اثر کارگردان مستندساز خانم ناهید رضایی، با حضور آقای زرین کلک و خانم رضایی با آنها به صحبت خواهند نشست و با تجربه های خانم رضایی در ساختن فیلم مستند ایشان و با دیدگاههای آقای زرین کلک دربارۀ تصویرگری و جایگاه تصویر در فرهنگنامه آشنا خواهند شد.

گروههای تصویر و هنر فرهنگنامه و همکاران دیگر گروههای تخصصی فرهنگنامه و همچنین گروه بررسی تصویر شورای کتاب به یقین از این نشست استفادۀ بسیار خواهند کرد.

 
Sitemap