خبرنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح


بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
دوشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۴۸


گروهی از مادران عضو سرای محلۀ قزل قلعه و مهد کودک باغ ستاره ها، که در طرح ترویج کتابخوانی به مطالعۀ خانوادگی می پردازند، به اتفاق فرزندان خود، به همراهی خانم ها هنگامۀ بازرگانی و آذین اقلیدس از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان بازدید کردند.

گروهی از مادران و فرزندان عضو دو مرکز فرهنگی،سرای محلۀ قزل قلعه، و مهد کودک باغ ستاره ها، با هدایت خانمها  هنگامه بازرگانی از مؤسسۀ پژوهشی کودکان دنیا و آذین اقلیدس عضو گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک و ترویج فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، از شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بازدید کردند.

خانمها بازرگانی و اقلیدس در این دو مرکز فرهنگی مذکور، طرح ترویج خواندن در خانواده را با عنوان طرح خورجین کتاب به پیش می برند. اساس کار، استفاده خانوادگی از مجموعۀ کتابی است از انواع ادبی، مناسب برای مطالعه از جمله فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان. بسته بندی اولیۀ آن به صورت خورجین بود و زنده یاد منصورۀ راعی در سالهای آغازین دهه 70 این طرح ترویج کتابخوانی را با نام طرح خورجین کتاب گسترش دادند و این شیوۀ ترویج، هنوز چنین خوانده می شود.

خورجین های کتاب پس از خوانده شدن در خانواده، در جلسات این مراکز فرهنگی، با خورجین دیگر تعویض می شوند و خانواده ها می توانند از دهها مجموعه مطالعاتی استفاده کنند و در نشستهای این مراکز فرهنگی به بحث و تبادل نظر با هم بپردازند. بازدید اعضای فرهنگسرای از شورا به منظور آشنایی با فعالیتهای گوناگون نهادی بود که از سویی ترویج کتابخوانی را هدایت و حمایت می کنند و از سوی دیگر به تألیف فرهنگنامه اشتغال دارد.

در این جلسه خانمها بازرگانی و اقلیدس به معرفی بازدید کنندگان و فعالیت کتابخوانی در خانواده و موفقیتها و لذتهایی که نصیب همگی شده است پرداختد و خانمها شهلا افتخاری سرپرست کتابخانۀ تحقیقاتی شورا و فاطمه(سوری) مرتضایی فرد عضو هیئت مدیره وسرپرست بخش ادبیات کودکان شورا نیز شرح مختصری از فعالیتهای گوناگون شورای کتاب کودک به ویژه بخش ترویج خواندن و گسترش کتابخانه ها دادند. سپس خانم پروین فخاری نیا عضو هیئت مدیرۀ شورا، نویسنده و ویراستار فرهنگنامه، ویژگی های فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، از جمله ایرانی و ملی بودن آن را در کنار صحت و دقت و مستند و روان وساده بودن مورد بحث قرار دادند. و نمونۀ کوچکی از شکل گیری تعریف در یک مقاله را باحاضران تمرین کردند.

در این جلسه بازدید از نمایشگاه کتابهای پارچه ای و بخش فرهنگنامه نیز صورت گرفت.


 
Sitemap