خبرنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح


کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۰۲

برگزاری کارگاه نویسندگیاعضای گروه اخترشناسی که در سال جاری همکاری با فرهنگنامه را آغاز کردند، نوشتن نخستین مقاله را در کارگاه آموزش نویسندگی تمرین می کنند.

اعضای گروه اخترشناسی که در سال 90 همکاری با فرهنگنامه را آغاز کردند، از نیمۀ دی ماه به گذراندن کارگاه نویسندگی مشغول اند.

این گروه در آغاز، جلسات توجیهی سپس، کارگاه مرجع شناسی را گذراندند و پس از حضور فعال در گروه تخصصی، اکنون در کارگاه نویسندگی با رموز نوشتن مقالۀ فرهنگنامه ای آشنا می شوند. ادارۀ کارگاه نویسندگی را خانم پروین فخاری نیا به عهده دارند. و خانم طاهره صاحبی و آقای دکتر منصور وصالی نیز همراهی می کنند. شرکت کنندگان در کارگاه در جلسات آینده مقاله های مشخص شده را براساس راهنمای نگارش فرهنگنامه، خواهند نوشت.

 

 
Sitemap