خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


مشاوران نوجوان و جلد چهاردهم فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۹

مشاوران نوجوان و جلد چهاردهم فرهنگنامهدر تیرماه 92، با حضور مشاوران نوجوان فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان جلسه ای برگزار شد و تصاویر جلد14 مورد ارزیابی قرار گرفت

34 نفر از همراهان فرهنگنامه، نوجوانان 10 تا 16 ساله، بار دیگر به دعوت مسئولان فرهنگنامه پاسخ داده و در فرهنگنامه گرد آمدند. در جلسه شورای مشورتی تصاویر همۀ مقاله های جلد 14 مورد بررسی قرار گرفت. در آغاز مشاوران نوجوان به 6 گروه 6 نفره تقسیم شدند، نخست هر گروه، 50 صفحه از فرهنگنامه را از نظر کیفیت تصاویر بررسی کردند و سپس با مطالعۀ بند اول برخی از مقاله ها، آنها را از نظر محتوا و آسان فهم بودن ارزیابی کردند. پاسخ نامه های مشاوران نوجوان در دست مطالعه و جمعبندی است. مسئولان فرهنگنامه از این تجربه برای بهبود کار تألیف سود می برند. در پایان مقالۀ " سال" از جلد 16 فرهنگنامه برای نوجوانان خوانده شده و نظرات آنها دربارۀ مقاله گردآوری شد تا در گروه اخترشناسی دربارۀ اصلاحات احتمالی مقاله تصمیم گیری شود.

 

در جلسه اعلام شد که امسال نیز مانند سال گذشته برنامۀ ویژۀ تابستان برای مشاوران نوجوان اجرا نمی شود و دلیل آن کار و مسئولیت زیاد تألیف و ضرورت سرعت بیشتر و هم زمانی ماه مبارک رمضان با زمان مرسوم برنامه تابستانی ذکر شد.

مشاوران نوجوان و جلد چهاردهم فرهنگنامه

مشاوران نوجوان و جلد چهاردهم فرهنگنامه

 
Sitemap