خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


هم اندیشی آبان ماه فرهنگنامه در حضور خانم دکتر شیرین بیانی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۵۹

دکتر شیرین بیانیسه شنبه 7 آبان خانم دکتر شیرین بیانی، در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان دربارۀ تهاجم و سلطه مغول بر ایران و تأثیرات آن، صحبت خواهند کرد.

هم اندیشی آبان ماه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به موضوع مغولها و دوره تسلط آنان بر ایران اختصاص دارد. در این جلسه خانم دکتر شیرین بیانی، متخصص تاریخ، براساس مطالعات وسیع خود دربارۀ دوره مغول، دربارۀ تهاجم و سلطه آنان، صحبت خواهند کرد.

هم اندیشی در روز هفتم آبان از ساعت 16 تا 18، در کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک برگزار می شود. نمایشگاهی از آثار خانم دکتر بیانی در روز هم اندیشی دایر خواهد بود. شرکت در این جلسه به همه همکاران فرهنگنامه توصیه شده است.

 

 
Sitemap