خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


برگزاری جلسات کارگاههای مرجع شناسی و نویسندگی فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۷

جلسات مرجع شناسی در روزهای یکشنبه 21 و 28 مهرماه و کارگاه نویسندگی 4 آبان ماه برگزار شد.

یکشنبه 21 و 28 مهرماه خانم سوری  مرتضایی فرد برای 9 نفر از همکاران فرهنگنامه  کودکان و نوجوانان کارگاه مرجع شناسی برگزار کردند. این همکاران سال گذشته پس از گذراندن جلسات توجیهی به گروههای تخصصی پیوسته بودند و پس از گذراندن کارگاه مرجع شناسی به کارگاه نویسندگی پذیرفته شدند. جلسه اول کارگاه نویسندگی روز شنبه 4 آبان ماه برگزار شد. همکاران در دو گروه علوم انسانی با هدایت خانمها ویدا رفیعی و مهوش مهاجری و علوم تجربی به کمک خانمها پروین فخاری نیا و بیتا جهانشاهی به نوشتن مقاله هایی برای فرهنگنامه آغاز کردند. این تمرین تا 2 جلسه دیگر هم ادامه خواهد یافت و همکاران شرکت کننده در کارگاه پس از  نوشتن مقاله مطلوب آمادۀ نوشتن مقاله های فرهنگنامه خواهند شد.

 

 
Sitemap