خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


هم اندیشی آذرماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان با حضور آقای عبدالحسین آذرنگ PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۳

هم اندیشی آذرماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان با حضور آقای عبدالحسین آذرنگ تاریخ برگزاری هم اندیشی آذرماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان از سه شنبه به شنبه 9 آذر، ساعت 16، تغییر یافت. در این جلسه هم اندیشی از استاد و مدرس دانشنامه نگاری، آقای عبدالحسین آذرنگ، دعوت شده است که بار دیگر از دانش و تجربۀ ارزندۀ خود همکاران فرهنگنامه را بهره مند کنند. از نویسندگان و ویراستاران فرهنگنامه نیز برای استفاده و بهره بردن از فرصت پیش آمده دعوت به عمل آمده است.


 
Sitemap