خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


برگزاری جلسۀ هماهنگ كنندگان و دستياران آنها در فرهنگنامۀ كودكان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۴

جلسۀ هماهنگ كنندگان و دستياران آنها در فرهنگنامۀ كودكان و نوجوانانچهارمين جلسۀ هماهنگ كنندگان گروههاي تخصصي و دستياران آنها، در تاريخ 8 شهريور، با شركت 25 نفر از همكاران فرهنگنامه برگزار شد. در اين جلسه نمايندگان 17 گروه تخصصي شركت داشتند. گردانندگان جلسه خانمها اعظم محبوبي و فرمهر منجزي از گروه مردم شناسي بودند. در اين جلسه براساس پاسخ به نظرخواهي گردانندگان جلسه كه در هفتۀ پيش از جلسه انجام شده بود، چند موضوع براي بحث و تبادل نظر انتخاب شد. اين موضوعها مسئله مطرح شده و يا مشكلي متعلق به چند گروه تخصصي بود. موضوعي كه در جلسه دربارۀ آن صحبت شد مشكلات برخي از تصاوير و به كارگيري نمادها و زيرنويسهايي بود كه به اندازه كافي پيام رسان نبودند يا درك آنها براي مخاطب نوجوان آسان نبود درپايان جلسه بررسي تصاوير و زيرنويس جلدهاي چاپ شده در دستور كار گروهها قرار گرفت كه طي 3 ماه آينده روي اين بخش كارخواهد شد.

 

 

جلسۀ هماهنگ كنندگان و دستياران آنها در فرهنگنامۀ كودكان و نوجوانانجلسۀ هماهنگ كنندگان و دستياران آنها در فرهنگنامۀ كودكان و نوجوانانجلسۀ هماهنگ كنندگان و دستياران آنها در فرهنگنامۀ كودكان و نوجوانان

 

 
Sitemap