هم انديشى دی ماه و بحران آب PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۶

آقاى دكتر پويا نيرو بخش، متخصص آبشناسى،در هم انديشى فرهنگنامه از مشكل مبتلا به ساكنان منطقه نيمه خشك جهان صحبت خواهند كرد.

 

هم انديشى دی ماه فرهنگنامه به دليل تعطيلى٢ آذر به سه شنبه ٩ دی، ساعت ١٥ منتقل شدو آقاى دكتر پويا نيروبخش متخصص آبشناسى و عضو گروه مهندسى فرهنگنامه، در جلسه براى همكاران فرهنگنامه از بحران آب در ايران و جهان سخن خواهند گفت ودرباره آنچه موجب نگرانى عمومى شده است اطلاعات با ارزش خواهند داد. شركت در اين جلسه براى همكاران فرهنگنامه و شورا راه دست يابى به پاسخ پرسشهاى بسيار است.

 
Sitemap