هم انديشي دي ماه فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و بحران آب PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۱

نهم دي ماه، هم انديشي فرهنگنامه با حضور آقاي دكتر نيروبخش درباره " بحران آب و راههاي برون رفت از بحران" برگزار شد.

هم انديشي دي ماه فرهنگنامه كودكان و نوجوانان با حضور اقاي دكتر مهدي (پويا) نيروبخش كارشناس منابع آب و عضو گروه مهندسي فرهنگنامه در كتابخانه مرجع فرهنگنامه با موضوع " بحران آب و راههاي برون رفت از بحران" برگزار شد. در اين جلسه آقاي نيروبخش با اشاره به وضعيت كمي و كيفي منابع و مصارف آب در جهان و ايران به تبيين شرايط موجود منابع آب در ايران پرداختند. ايشان با اشاره به تغيير رژيم و الگوي بارش ها در چند سال اخير، دلايل كاهش حجم منابع آب سطحي و زيرزميني و اُفت كيفيت آب را تشريح كردند.

دكتر نيروبخش با نشان دادن تفاوت هاي موجود در شيوه مصرف آب در ايران و ديگر كشورهاي جهان در بخش هاي مختلف مصرف، بر لزوم اصلاح الگوي مصرف تاكيد كردند. به گفته ايشان برخي راههاي مديريت بحران كم آبي عبارتند از:

1- صرفه جويي در مصرف ب خانگي و استفاده از تأسيسات و تجهيزات كاهنده مصرف

2- استفاده از روش هاي نوين آبياري

3- توجه به ارزش اقتصادي آب

4- استفاده مجدد از آب و پساب

5- توجه به آمايش سرزمين

همكاران فرهنگنامه و مهمانان جلسه كه حدود 30 نفر بودند، به مطالب بيان شده توجه خاص داشتند و سوالات متعددي درخصوص نحوه اجراي راهكارهاي مديريت و كاهش بحران آب مطرح كردند. در صحبتهاي همكاران فرهنگ سازي به عنوان يك اصل مهم در آشنايي با منابع آب و شيوه هاي صحيح مصرف مورد توجه قرار گرفت.

 

در پايان خانم پروين فخاري نيا، عضو شوراي اجرايي فر هنگنامه از حضور پرشمار همكاران و آقاي دكتر نيروبخش سپاسگزاري كردند.


 
Sitemap