خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


نظرخواهی از مشاوران نوجوان فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
پنجشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۳۴

 

برگزاری جلسه نظرخواهی از مشاوران نوجوان فرهنگنامه کودکان و نوجواناناعضای شورای مشورتی فرهنگنامه که کودکان و نوجوانان 10 تا 16 ساله هستند در فرهنگنامه حضور یافتند و دربارۀ مقالۀ "عشق" اظهار نظر کردند.

30 مهر نخستین مشاوران نوجوان فرهنگنامه در سال تحصیلی جدید بود.

در این نشست 34 نفر از اعضای شورای مشورتی، همکاران گروه روانشناسی فرهنگنامه را یاری کردند تا مقاله " عشق" را که از مقاله های این رشته تخصصی است، ارزیابی کنند.

در بخش نخست فعالیت، نوجوانان، پرسشهای خود را مطرح کردند و پاسخها گرد آوری شد تا بعد مورد مطالعه قرار گیرد. در مرحلۀ بعدی با خواندن مقالۀ پایه که خانم فروزنده محفوظ بالله نویسندۀ آن است، بخشهایی راکه نیاز به تکمیل اطلاعات داشت، یا فهم آن دشوار بود و باید روانتر نوشته می شد، مشخص کردند.همکاران گروه روانشناسی، خانمها فروزنده محفوظ بالله، پروین راعی، افق اشراقی، مهین منتظری، نسرین مصدق پور، سارا کاویانی با حضور در جلسه، شنیدن صحبتهای نوجوانان و مشارکت در نظر خواهی، به نیازها و همچنین اطلاعات قبلی و نظرات آنان دربارۀ موضوع آشنایی بیشتری پیدا کردند و از این تجربه در تنظیم مقاله " عشق " سود خواهند برد. 

 

گفتنی است در فرهنگنامه هرگاه نویسنده مقاله ای برای بهبود مقاله اش یا تنظیم حدود اطلاعات مورد نیاز درمقاله یا به دست آوردن پرسشهای نوجوانان به مشاوره با آنان نیاز داشته باشد، نشست مشورتی برگزار می شود. شرکت در جلسات مشورتی فرهنگنامه برای نوجوانان 10 تا 16 ساله که با فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان سروکار دارند و از آن استفاده می کنند آزاد است.


برگزاری جلسه نظرخواهی از مشاوران نوجوان فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 


برگزاری جلسه نظرخواهی از مشاوران نوجوان فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 


برگزاری جلسه نظرخواهی از مشاوران نوجوان فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

 

برگزاری جلسه نظرخواهی از مشاوران نوجوان فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

 
Sitemap