خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


برگزاری کارگاه مرجع شناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۲۱

کارگاه مرجع شناسی آشنایی با کتابهای مرجع کتابخانۀ فرهنگنامه و سایر کتابخانه های شهر تهران، در آموزش داوطلبان جدید همکاری با فرهنگنامه، پس از برگزاری جلسه توجیهی، قدم بعدی خواهد بود.

داوطلبان همکاری با فرهنگنامه که در آبان ماه پس از گذراندن کارگاههای توجیهی به گروههای تخصصی پیوسته اند، روزهای پایانی آذرماه، در کارگاههای مرجع شناسی شرکت خواهند کرد. مدرس کارگاهها خانم سوری مرتضایی فرد کتابدار با سابقۀ شورای کتاب کودک است که در 2 جلسۀ یکشنبه 20 و 27 آذرماه، ساعت 15 تا 17:30 ، همکاران آیندۀ فرهنگنامه را با انواع کتابهای مرجع آشنا خواهند کرد و کتابخانه های بزرگ تهران را به شرکت کنندگان در کارگاه معرفی خواهند کرد.

 
Sitemap