خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


هم اندیشی آذر ماه با حضور خانم سودابه سالم PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۴

هم اندیشی آذر ماه با حضور خانم سودابه سالم

خانم سودابه سالم متخصص و مدرس موسیقی کودکان در هم اندیشی آذر ماه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان شرکت می کنند.

سه شنبه اول آذرماه، با حضور خانم سودابه سالم متخصص موسیقی کودکان، هم اندیشی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان برگزار می شود. خانم سالم پژوهشگر موسیقی محلی است و یافته های خود در موسیقی بومی سرزمین ایران را در موسیقی کودکان نیز به کار می برد. صحبتها و آهنگهای ساخته خانم سالم برای همکاران فرهنگنامه به ویژه گروه هنر شنیدنی و تاثیرگذار خواهد بود.

 

 تجربه های خانم سودابه سالم در زمینه آموزش موسیقی به کودکان

 
Sitemap