خبرنامه


 

همکاران فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

 برای تدوین و چاپ هر جلد فرهنگنامه صدها نفر داوطلبانه همکاری می کنند و عموماً از همکاران هر جلد در نخستین صفحه های آن جلد با عنوانهای:

 سازمان فرهنگنامه، مشاوران علمی و فنی، پدیدآورندگان مقاله ها، مشاوران نوجوان، یاری دهندگان و گروه ترویج نام برده شده است.

- سازمان فرهنگنامه عبارت است از: شورای اجرائی (شامل دبیر اجرایی، مشاوران و اعضا)، سرپرستی جلد، سرویراستار و گروه ویراستاران، گروه پیگیری، گروه های تدوین و ویرایش موضوعی، گروه تصویر و نقشه ، بررس نهایی متن و تصویر، نسخه پردازان، کتابخانه مرجع، آرشیو تصویر و نقشه ، دبیرخانه و کتابخانۀ مرجع.

- مشاوران علمی فنی، مشاوران نوجوان و یاری دهندگان (شامل افراد، انجمنها و سازمانها، دوستداران و حامیان و خانواده فرهنگنامه) و گروه ترویج فرهنگنامه، و نیز کسانی که سهم عمده هزینه های یک جلد را به عهده گرفته اند همگی پشتینانان فرهنگنامه اند.

 

در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد 14) آمده است.

 

 

 
Sitemap