خبرنامه


 

گروه پیگیری

  

گروه پیگیری رابط بین گروه­های تدوین و ویرایش موضوعی و شورای اجرایی و مجری مصوبات آن است .

رابط بین گروه­های تدوین و ویرایش موضوعی و شورای اجرایی و مجری مصوبات آن است .

اعضا: مینا رئیس­دانا، ویدا رفیعی، پروین فخاری­نیا، مهشید فهیما، صدیقه(فروزنده)محفوظ­بالله، فرمهر منجزی،  و توران میرهادی

 

 

در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد 14) آمده است.

 
Sitemap