خبرنامه


 گروه تصویر و نقشه

 

هماهنگ کننده: منصوره بوستانپور

همکاران: نوید بلوچ، ، منصوره بوستانپور، مهسا صدیق، نرجس عربانی، اعظم مولایی، و طهورا وحدتی

آرشیو تصویر:

پروین مددی، و سیما ناظری

بررسی نهایی بخشی از مقاله ها: مهندس علی پازوکی

نسخه پردازی: مهسا صدیق، و طهورا وحدتی

 

 

در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد 14) آمده است.

 
Sitemap