خبرنامه


 

شورای اجرایی فرهنگنامه

 

اعضای شورای اجرایی به سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزیابی فعالیتها و بهبود کیفیت و سرعت کار می­پردازند.

 

 

شورای اجرایی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

دبیر اجرایی فرهنگنامه

توران میرهادی         (خمارلو)

 

مشاوران دبیر اجرایی

نوش آفرین انصاری (محقق)، و دکتر عباس حری

 

 اعضای شورای اجرایی

فرزانه اخوت: عضو شورای اجرایی، هماهنگ کننده گروه اسلام و ادیان دیگر، نویسنده و ویراستار

نصرالله افاضل: عضو شورای اجرایی و بازرس هیئت مدیرۀ شورای کتاب کودک، هماهنگ کننده گروه فیزیک، نویسنده و ویراستار

نوش­آفرین انصاری: عضو هیئت مدیره و دبیر شورای­کتاب­کودک، مشاور دبیر اجرایی و عضو شورای اجرایی

دکتر علی بلوکباشی: عضو شورای اجرایی، مشاورعلمی گروه مردم شناسی

مهندس علی پازوکی: عضو شورای اجرایی، بررس نهایی متن و تصویر، مشاور علمی

دکتر عباس حری: عضو شورای اجرایی، مشاور دبیر اجرایی، مشاور علمی

پروین حسنی: عضو شورای اجرایی، هماهنگ کننده گروه زیست شناسی، سرپرست جلد 15، نویسنده و ویراستار

شهناز خانلو: عضو شورای اجرایی،هماهنگ کننده گروه ورزش، نویسنده و ویراستار

نسرین دخت عماد خراسانی: عضو شورای اجرایی، سرپرست آرشیو تصویر و نقشه، مشاور علمی

پروین فخاری­نیا: عضو شورای اجرایی، عضو هیئت مدیرۀ شورای کتاب کودک، سرپرست جلد 14 و 18 ، نویسنده و ویراستار

توران میرهادی: دبیر اجرایی فرهنگنامه، عضو هیئت مدیرۀ شورای کتاب کودک و سرویراستار فرهنگنامه

دکتر منصور وصالی: عضو شورای اجرایی، هماهنگ کننده گروه اخترشناسی، نویسنده و ویراستار

 

 

 

 
Sitemap