خبرنامه


جزوه های تهیه شده در گروه ترویج که دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز را برای همگان فراهم می کند، شامل موارد زیر است:

 

--   فهرست موضوعی مدخلهای فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان در جلد 1 تا 14 (آ تا ذ)

--    روزهای ملی وجهانی در تقویم و مقاله های مرتبط با آنها در فرهنگنامه

--  سرزمینهای تاریخی، مناطق جغرافیایی، بزرگان ایران،اطلاعات مردم شناختی و استانهای ایران  در فرهنگنامه کودکان ونوجوانان جلد 1 تا 13 

 
Sitemap