خبرنامه


روز درختکاری – هفته منابع طبیعی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه های گروه ترویج
جمعه ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۰۸

خانم مهین غفاری و خانم فرزانه عرفانیانخانم ترانه اقلیدسروز درختکاری، 15 اسفند، بهانه ای شد تا کودکان و نوجوانان عضو خانه کتابدار به اتفاق والدین خود جمع شوند و با کمک همکاران فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، دربارۀ درخت و درختکاری گفتگو کنند.

خانم مهین غفاری از گروه محیط زیست و جغرافیای ایران و خانم فرزانه عرفانیان، هماهنگ کننده گروه ترویج فرهنگنامه، روز 13 اسفند در خانه کتابدار حضور یافتند تا به مناسبت نزدیک شدن روز درختکاری و هفتۀ منابع طبیعی، در این زمینه با اعضای نوجوان خانه کتابدار، برنامه ای مشترک داشته باشند. در این روز نخست خانم آذین اقلیدس عضو گروه ترویج فرهنگنامه و ترویج خواندن خانه کتابدار نوجوانان را با گفتن قصه هایی، با آئینهای شب چله، تغییر فصل و دگرگونی طبیعت آشنا کردند. سپس خانم غفاری به کمک خانم عرفانیان با اشاره به مقاله های متنوع فرهنگنامه، دربارۀ گیاهان، مثل مقاله های درختان و گلهای گوناگون و همچنین مقاله های باغبانی، جنگل و آبخیز حاضران را با کاربرد درختان آشنا کردند و دربارۀ فعل و انفعالهایی که درخت در روی زمین و زیرزمین انجام می دهد و نقش آن در زندگی و حیات انسان و جانداران دیگر، صحبت کردند. صحبتها با پرسش و پاسخ و با مشارکت کودکان و نوجوانان انجام گرفت. سپس اشعاری از شاعران مشهور، عباس یمینی شریف و حسین منزوی در وصف و ستایش درخت خوانده شد.

در پایان گیاهی در گلدان کاشته شد تا سهم همۀ حاضران، نسبت به منابع طبیعی به صورت نمادین ادا شده باشد.

 
Sitemap