خبرنامه


 

همکاری با ما

 

https://installmentloanscompany.com/

داوطلبان همکاری با فرهنگنامه ، پس ازمصاحبه و پر کردن برگه همکاری، دو نوبت در سال به فرهنگنامه دعوت می­شوند تا پس از گذراندن جلسه­های توجیهی، براساس تخصص و سوابق کاری و مطالعاتی به گروه­های تدوین و ویرایش موضوعی، تصویر، ترویج، خدمات الکترونیک و سایر بخشهای پشتیبانی معرفی شوند.

 
Sitemap